Weer
15 °

Schoolreglement

Welkom in MAAK, open academie voor kunsten.  De directeur, de leerkrachten en het administratief personeel staan voor u klaar om het beste van henzelf te geven.  Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken.

 

Gedragscode

Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt de richtlijnen opvolgen en een correcte en beleefde houding aannemen tegenover al het personeel van de school en ook tegenover elkaar.

Het materiaal van de school en de eigendommen van de medeleerlingen worden met het nodige respect behandeld.  Schade door de leerling moedwillig toegebracht aan lokalen, meubilair of materiaal, moet door de leerling worden vergoed.  Leerlingen die betrapt worden op vandalisme, worden definitief geschorst.

De ouders worden verzocht hun kinderen niet te vroeg naar school te sturen: in de hoofdschool maximum 15 minuten voor aanvang van de cursus, in de bijafdelingen van Heist en Westkapelle maximum 5 minuten voor aanvang van de cursus, tenzij de leerling rechtstreeks van de dagschool naar de academie komt.  Leerlingen die te vroeg aanwezig zijn, moeten in de inkomhal (hoofdschool) of op de speelplaats wachten tot ze door de leraar afgehaald worden.  Tussen de lessen wordt zo snel en rustig mogelijk van lokaal gewisseld.  Het verstoren van de lessen door veel lawaai te maken is uiteraard verboden.

Alle teksten die de leerlingen in MAAK wensen te verspreiden, moeten vooraf voor goedkeuring worden voorgelegd aan de directeur.  Leerlingen die deelnemen aan kunstmanifestaties buiten de school en daarbij de naam van MAAK willen gebruiken, moeten daarvoor een schriftelijke goedkeuring krijgen van de directeur.

Op het gelijkvloers van de hoofdschool bevindt zich een drankautomaat.  Lege blikjes worden in de daartoe voorziene afvalcontainers gegooid.  Tijdens de lessen wordt niet gegeten of gedronken en worden ook gsm’s niet gebruikt.  In de school geldt een algemeen rookverbod.

De leerlingen worden verzocht hun boekentassen, rugzakken, instrumenten enz. niet onbewaakt achter te laten in de gangen of op hun fiets.  De fietsen en bromfietsen moeten gesloten in de fietsenstalling geplaatst worden.  De school is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen.

 

Deontologie

De leerlingen worden geacht mee te werken aan klasconcerten, tentoonstellingen, buitenschoolse concerten en activiteiten georganiseerd door de school zelf.  Verontschuldigen worden vooraf schriftelijk meegedeeld.

Tijdens de opleiding wordt voor de individuele vakken niet van leerkracht veranderd zonder gegronde reden.  Elke verandering van leerkracht gebeurt pas na akkoord van de betrokken leraars en de directeur.  De gemotiveerde aanvraag gebeurt schriftelijk.  Bij problemen, van welk aard dan ook, wordt er eerst met de leerkracht zelf gepraat.

Sancties die toegepast kunnen worden:
- een vermaning vanwege de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht;
- een tijdelijke schorsing door de directeur, eventueel op voorstel van de leerkracht;
- een definitieve uitsluiting door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de directeur.
Elke sanctie getroffen tegen een minderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan zijn ouders meegedeeld met vermelding van de reden.

Elke sanctie getroffen tegen een meerderjarige leerling wordt door de directeur schriftelijk aan de betrokkene meegedeeld met vermelding van de reden.  Tijdelijke uitsluitingen door de directeur worden door de directeur eveneens meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Schoolverzekering

De leerlingen mogen de school niet verlaten tijdens de lesuren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van de ouders.  De schoolverzekering dekt immers geen ongevallen op tijdstippen waarop de leerlingen worden geacht in de klas aanwezig te zijn, tenzij in omstandigheden gekend door de directeur.  Bij een ongeval op het schooltraject moet de school onmiddellijk worden verwittigd.

 

Gebruik van de infrastructuur van de school

Leerlingen kunnen in de hoofdschool, als er een lokaal beschikbaar is, een klas krijgen om te oefenen.  Zij schrijven hun naam in een daarvoor bestemd register, bijgehouden op het secretariaat, met vermelding van begin- en einduur van de repetitie.  De sleutel van de klas wordt na de repetitie terug afgeleverd op het secretariaat.  Diegene die het register tekent, is persoonlijk verantwoordelijk voor de sleutel, de orde van de klas, schade en/of andere onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden.  De sleutel mag in geen geval aan derden doorgegeven worden.

 

Organisatie van de lessen en te volgen vakken

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni.  Een lestijd bestaat uit 60 minuten in de afdelingen muziek en woord en uit 50 minuten in de afdeling beeldende kunsten.  Voor de individuele vakken krijgen de leerlingen een uur les per groep van 2, 3 of 4 leerlingen.  De lessen zijn niet toegankelijk voor de ouders of derden.

Alle nieuwe leerlingen dienen zich bij hun eerste inschrijving aan te melden op het secretariaat van het hoofdgebouw (Van Steenestraat 9).  Na de eerste inschrijving ontvangt de leerling het huishoudelijk reglement.  Door de inschrijving aanvaardt de leerling (en ouders) de bepalingen van dit reglement.

Het volgen van alle vakken per studierichting en graad is verplicht.

Het volgen van een tweede instrument is geen recht doch een gunst.  Leerlingen die zich voor een tweede instrument aanmelden, komen in eerste instantie op een wachtlijst terecht.  Ze worden verwittigd als er een plaats vrijkomt.

Het niet volgen van één vak heeft uitschrijving voor alle vakken van dezelfde optie tot gevolg.

De directeur kan omwille van pedagogische redenen een leerling vrijstellen van een vak.  Hiervoor dient de leerling een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in.

 

Aanwezigheid, afwezigheid

De lessen worden stipt bijgewoond, van het begin tot het einde.  Als een les niet kan worden bijgewoond, brengt de leerling de leraar(s) vooraf op de hoogte.  In elk geval dienen de ouders altijd de reden van het niet bijwonen van de les te noteren in de agenda op de datum van de les.  Na drie opeenvolgende onwettige afwezigheden worden de ouders of de cursist schriftelijk op de hoogte gebracht.  Na vijf opeenvolgende onwettige afwezigheden kunnen de leerlingen uitgeschreven worden.  De leerlingen die één derde van de lessen niet bijwonen (wettige en onwettige afwezigheden samen), mogen niet aan het examen deelnemen en zijn bijgevolg niet geslaagd.

Het secretariaat moet onmiddellijk ingelicht worden over iedere wijziging van adres, telefoon, dagschool, … evenals van het stopzetten van de cursussen.  Bij het stopzetten van de cursussen verwachten we van de ouders een schriftelijke bevestiging.  Bij ziekte of ongeval e.d. moet vanaf drie afwezigheden een medisch attest ingediend worden.  Bij elke verlenging wordt ook spontaan een attest aan het secretariaat bezorgd.  Wettige afwezigheden zijn bijvoorbeeld ziekte, een verplichte activiteit met de dagschool zoals een schoolreis, bosklas, …  Wij vragen met aandrang om bij de planning van andere activiteiten rekening te houden met de te volgen lessen aan MAAK.

Alle afwezigheden van het onderwijzend personeel, wegens ziekte, ongeval of welke andere reden ook, worden in de inkomhal van de hoofdschool op het infobord meegedeeld.  Indien deze afwezigheid vóór 12 uur ’s middags aan het secretariaat van de academie bekend werd gemaakt, worden de leerlingen hiervan telefonisch of per sms op de hoogte gebracht.  In geval van afwezigheid van een leerkracht mogen die leerlingen naar huis waarvan de ouders de keuzemogelijkheid tot toelating hiervoor in de agenda hebben aangekruist en ondertekend.

 

De agenda

De agenda is een communicatiemiddel tussen de ouders – of de volwassen leerling – en de school.  De ouders moeten regelmatig de agenda nazien en op de voorziene plaats ondertekenen.  De agenda moet elke les meegebracht worden om de inhoud van elke gegeven les, de opdrachten en de te kennen leerstof of lessen in te noteren.  In de agenda staat alle nuttige informatie zoals: telefoonnummers van de school, te volgen en te leren lessen, nevenactiviteiten, vakantiedagen, lesverplaatsingen enz.

 

Instrumenten / Huurinstrumenten

Om een instrument te leren bespelen, moet de leerling thuis beschikken over een degelijk instrument.  Bij de leraar kunnen geen instrumenten aangekocht worden, maar zijn of haar vrijblijvend advies is vaak goud waard.

Wie nog niet meteen een instrument wil aankopen, kan een paar schooljaren lang een instrument huren in de academie. Alle instrumenten worden opgehaald in het secretariaat. De (ouders van de) huurder ondertekenen bij ontvangst het huurreglement en verklaren zich zo akkoord met de inhoud van dat reglement.

Wie een punt achter zijn of haar lessen zet, moet het instrument onmiddellijk indienen.

 

Studiemethode

Volg hierbij nauwgezet de aanwijzingen van de leraar.  Slechts door regelmatig te oefenen kan de speeltechniek van het instrument beheerst worden.  De regelmaat van het studeren is belangrijker dan de duur.  Vandaar dat dagelijks studeren wenselijk is!  Wie een hele week niet gestudeerd heeft, kan de verloren tijd niet inhalen door vóór de les langdurig te oefenen.  De duur van de dagelijkse studie is afhankelijk van de leeftijd, de keuze van het instrument en de graad en wordt progressief opgevoerd.  Het gebruik van een didactisch hulpmiddel (metronoom, stemapparaat, …) wordt aanbevolen.

 

Partituren

Partituren worden aangekocht vermits kopiëren van partituren, zelfs gedeeltelijk, wettelijk verboden is.

 

Bibliotheek

De bibliotheek van MAAK bevat partituren en vakliteratuur.  De werken kunnen ter plaatse geraadpleegd of ontleend worden voor één maand.  Het uitleenreglement kan ingekeken worden in de bibliotheek.

 

Website

deKunstAcademie is ook op het internet te vinden. Op de website http://maak.knokke-heist.be wordt het aanbod uit de doeken gedaan, worden activiteiten aangekondigd, … Op de site in het algemeen en in het digitale fotoboek in het bijzonder worden foto’s van activiteiten en uitstappen gepubliceerd. Wie niet wil dat zijn of haar foto op de website, facebookpagina of in drukwerk verschijnt, kan zich daartegen verzetten door dat schriftelijk te laten weten.