Weer
15 °

Artistiek-pedagogisch project | APP

1. deKunstAcademie: een plaats voor vernieuwend onderwijs
- Het is de opdracht van onze Academie het beste onderwijs te bieden aan leerlingen die een grote belangstelling en enthousiasme aan de dag leggen voor kunst en cultuur, en die zich daarvoor meer dan gemiddeld willen inzetten. Deze motivatie moet zichtbaar zijn in de behoefte, de drang om te ontdekken.
- Artistiek en onderwijskundig is ons onderwijs gericht op zowel traditie als vernieuwing: de rijkdom van de culturele overlevering is verbonden met een alertheid voor het nieuwe en met een zin voor verkenning.
- deKunstAcademie wil blijvend werk maken van een “eigenheid en profilering”: de wil om oorspronkelijk, grensverleggend en vernieuwend met de leerling en de maatschappelijke evolutie om te gaan. Dit proces moet gepaard kunnen gaan met het aftasten van onzekerheden en uitmonden in een academie als een open forum, waarbij clichés kunnen worden doorbroken. Vernieuwing mag echter nooit allesoverheersend zijn.
- Vanuit directiestandpunt wordt deze creativiteit gestimuleerd: leerkrachten krijgen de nodige vrijheid en ieders eigenheid wordt gerespecteerd.
- De Academie biedt aan de leerlingen in de eerste plaats een positieve en stimulerende sfeer, die niet in leerprogramma’s en welomschreven regels te vatten is. Dit komt omdat creativiteit, schoonheid, poëzie geen kwantitatieve maar kwalitatieve begrippen zijn. Onze Academie wil geen voorgekauwde programma’s reproduceren.
- In onze Academie is de vertrouwensband met de leerlingen, de menselijke warme omgang een prioriteit. Aandacht schenken aan het individu blijft belangrijk.

2. deKunstAcademie: kwaliteit en diversiteit, een intens samenspel tussen leerkracht, leerling en ouders
- deKunstAcademie bestrijkt 3 kunstvormen: beeldende kunst, muziek en woordkunst. Ze leidt de leerlingen op tot scheppende en uitvoerende kunstzinnige personen met een kritische instelling.
- De leerkracht stimuleert de drie h’s: hoofd, hart en handen. Vertrekkend vanuit de verwondering wordt gewerkt aan creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsontplooiing.
- Wij geven de ruimte aan en hebben respect voor de individuele keuze van de leerling betreffende zijn studiecurriculum. De Academie van Knokke-Heist wil een open en transparante school zijn, waarbij de gedifferentieerde aanpak van elke leerling centraal staat. Een bont en heterogeen publiek zijn kenmerkend voor onze Academie.
- In onze benadering staat kwaliteit centraal, in realisatie, interpretatie, uitvoering, expressie, analyse, …
- De vooropgestelde leerprogramma’s zijn slechts een leidraad. De leerling moet eerst en vooral vaardigheden leren en kennis opdoen. Daarnaast willen wij persoonlijkheidsvormend werken en leggen wij de nadruk op openheid, kritische zin, creativiteit, sociale vaardigheid en zelfstandigheid.
- Wij kiezen voor een onderwijsmodel waarbij de doelstellingen niet dogmatisch worden vastgelegd,waarbij de techniek een middel is tot vrij functioneren, waarbij improvisatie deel uitmaakt van de basisopleiding, waarbij de methodiek leerlinggericht is en waarbij de leraarsstijl begeleidend is.
- In het creatieve proces is de leraar de coach, die de middelen moet aanreiken tot ontplooiing. De leerkracht als mentor, die zowel het onderwijzende als het artistieke in zich heeft, die de student begeleidt in zijn persoonlijke ontdekkingstocht, die hem wijzer maakt in de kunstbeoefening. De leerkracht als pedagoog, als sociale spil, als discussieleider, de leraar als kwaliteitsbewaker. De leerkracht als individuele begeleider, als begeleider van groepsprocessen, als coördinator van projecten.
- Vanuit pedagogisch standpunt is interdisciplinair, complementair en projectmatig werken een ideale situatie. Elke cursus kadert in een breder opleidingsgeheel. Daarom willen wij streven naar een intense communicatie tussen de verschillende vakken, niet in het minst tussen de individuele en groepscursussen.
- Wij verwachten dat ouders verantwoord omgaan met de werking van onze Academie: enerzijds willen wij werk maken van een gestructureerde communicatie tussen leraar en ouders, anderzijds vragen wij een alerte houding van de ouders in het opvolgen van het studieproces van hun kind.
- deKunstAcademie wil de weg van het modulaire onderwijs verder verkennen: korte modules, waarin training en kennisoverdracht centraal staan, ateliersituaties die gelegenheid geven tot groei van de eigen artistieke persoonlijkheid, confrontaties met de buitenwereld in de vorm van bezoeken allerhande, projecten, reizen. De modulaire en reguliere onderwijsvormen moeten elkaar aanvullen en in een doordachte tijdsstructuur uitgewerkt worden.

3. deKunstAcademie: de culturele en maatschappelijke omgeving
- deKunstAcademie kiest resoluut voor een intense samenwerking met het verenigingsleven in de gemeente en het Cultuurcentrum Scharpoord.
- deKunstAcademie staat op een eigen koers. Wij streven ernaar onze eigenheid te benadrukken, zowel intern als in externe contacten.
- deKunstAcademie wil zich als “huis voor amateurkunst” sterk profileren in de gemeente. Deze doelstelling wordt gerealiseerd via allerlei activiteiten in en buiten de Academie (tentoonstellingen, concerten, happenings, …).
- De Academie wil blijvend werk maken van het aantrekken van jonge leerlingen.